KURUMSAL

TÜZÜK


MADDE-1 : DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ
a) Derneğin Adı: Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü Derneği
b) Derneğin Merkezi: Arifiye Mahallesi İkieylül Caddesi Belediye Sokak Vardar iş Merkezi Kat:2 No: 12 - ESKİŞEHİR

MADDE-2 : KULÜBÜN RENGİ :
Mavi - Beyaz

MADDE-3 : ŞUBE AÇIP AÇAMAYACAĞI :
Derneğimiz hiç bir şekilde şube açamaz ve bu hususta karar alamaz.

MADDE-4 : SİYASET İLE UĞRAŞAMAYACAĞI :
Derneğimiz hiç bir suretle siyasetle uğraşamaz. Siyasi Parti ve Sendikalardan yardım alamaz, bunlara yardım edemez.

MADDE-5 : KULÜBÜN AMACI:
a) Gençlerin ruhsal ve bedensel bakımdan kişiliklerini bulmalarına yardım etmek, üyeleri ile sporcular arasında saygı, sevgi ve dayanışmayı pekiştirmek için sportif faaliyetlerde bulunmak, nesiller arasındaki iletişimi kolaylaştırmak, Türk sporuna ve topluma zeki, çevik, sağlıklı ve faydalı kişiler kazandırmak.
b) Derneğin bu amacını gerçekleştirmek için özel ve tüzel kişileri, hakiki ve hükmi şahısları ve tüm müesseseleri kabul etmek ve bunlardan gelir temin etmek, yayın, piyango, eğlence, tiyatro, konser, spor yarışmaları, turnuvalar tertip etmek ve lokal açmak.

MADDE-6 : KAPSAM :
Bu dernek boş zamanları değerlendirmek ve spor faaliyetleri ile gençlik faaliyetlerini birlikte yürütmek amacıyla kurulan ve kulüp adını alan dernekleri kapsar.

MADDE-7 :
DERNEĞİN KURUCULARI, ÜNVAN VE AÇIK ADRESLERİ:

Faruk KARAÇAY Çifteler-1952 Genel Müdür Vişnelik Mh. Savaş C. 104/4-ESK
Fikret SABIR Eskişehir-1946 Müdür Yrd. Arıtma Tesisleri Loj. ESKİŞEHİR
Şener YILDIRIM Mahmudiye-1956 Memur İmar İskan Bl.G/2 D.9 ESKİŞEHİR
Ahmet SAZAK Eskişehir-1955 Memur Yeşiltepe M. Küçükdağ S. 33 ESK.
A.İhsan AKTAN Sivrihisar-1953 Memur Yenikent 20 Bl.D.8 ESKİŞEHİR
Münir ÇINAR Eskişehir-1967 Memur K.Toprak M. Kütahya C. 76/33 ESK.
Sabri GÜN EREN Çifteler-1965    İşçi Akarbaşı M. Pilot S. 25/4 ESKİŞEHİR
Ali IŞIK Eskişehir-1965 İşçi Osmangazi M. Kütahya C. 337/7 ESK.
Selahattin YÜNCÜ Kılıçyaka-1961 İşçi Arıtma Tesisleri Loj. ESKİŞEHİR

MADDE-8 : ÜYE OLMA ŞARTLARI:
5253 Sayılı yasa gereği, medeni hakları kullanma yetkisine haiz 18 yaşını doldurmuş herkes kulübe üye olabilir. Üye olacak şahıs, önceden hazırlanmış üye kayıt formu doldurmak mecburiyetindedir. Yönetim Kurulu'nun onayını alan her şahıs kulüp üyeliğine kabul edilir. Yönetim kurulu başvuruyu üyeliğe kabul edip etmemekte serbesttir.

MADDE-9 : KULÜBE ÜYE OLAMAYANLAR:
a) Affa uğramış olsalar bile, zimmet, ihtisal, intikal, rüşvet, dolandırıcılık, sahtekarlık, tecavüz, inancı kötüye kullanmadan dolayı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile resmi ihale alım ve satımlarına fesat karıştırmak suçundan hüküm giyenler,
b) Türk Ceza Kanunu'nun 125, 312, 317, 318. maddeleri ile aynı yasanın 636 ve 637. maddelerinin 1,2,3,4 ve 5. fıkralarında yazılı suçlarla siyasi ve ideolojik amaçlarla hüküm giymiş mahkumlar,
c) Suçuna bakılmazsızın ağır hapis veya taksitler hariç en az 5 yıl hapis yatan mahkumlar kulübe üye olamazlar.

MADDE-10 : KULÜBÜN ÜYE ÇEŞİTLERİ:
Kulübün asil ve fahri olmak üzere iki çeşit üyesi vardır.
a) Asil Üyeler : Girişte doldurduğu beyanları ile yüklenmiş olduğu aidatları muntazaman ödeyen faaliyetlere katılan seçme ve seçilme hakkına sahip üyelerdir.
b) Fahri Üyeler : Kulüp üyesi olmakla beraber, kulübün çalışmalarına katkıda bulunan, ayrıca maddi ve manevi yönden yardımda bulunan üyeler fahri üyeler olurlar. Fahri üyelik için Yönetim Kurulu kararı şarttır. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı kulübün fahri başkanıdır.

MADDE-11 : ÜYELİKTEN ÇIKMA :
Hiç kimse üyelikten çıkmaya ve üye olmaya zorlanamaz. Görevini kötüye kullanmayan, kötü propaganda yapmayan her üye, kendi isteği haricinde üyelikten atılamaz. Kendi isteği doğrultusunda üyeliği düşürülen üyeye varsa geçmişteki aidatları ödetilir. Üye daha önce verdiği aidatları geri isteyemez. Ayrıca üyelik reddini Yönetim Kurulu onaylar. Fakat yalnızca toplam üç ay aidat ödemeyen üyenin üyeliği otomatikman düşer. Mağmağfî,
a) Kulübün Tüzüğüne aykırı hareket eden,
b) Kulübü manevi zarara uğratan,
c)Tüzüğün 9. maddesine göre üyelikleri düşer.

MADDE-12 : ÜYELİK AİDATLARI :
Üyelik aidatları muntazam bir şekilde her ayın 20'sinde toplanır. Kulübe üye olmak isteyen ilk girişte Genel Kurul tarafından belirlenmiş meblağı kulübe yatırarak giriş yapar ve aidat ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenir.

MADDE-13 : KULÜBÜN ORGANLARI:
a) Genel Kurul;
b) Yönetim Kurulu;
c) Denetim Kurulu.

MADDE-14 : GENEL KURUL'UN OLAĞAN KONGRELERİ :
Kulübün olağan Genel Kurul toplantıları bir yılda bir Ocak ayında yapılır.

MADDE-15 : GENEL KURUL'UN TEŞKİLİ :
Genel Kurul Kongre dönemi aidatlarını ödemiş olan üyelerin yarısından bir fazlası ile teşkil olunur. Ekseriyet temini hususunda Dernekler Kanunu'nun 2908 Sayılı Yasası’nın 23. maddesi hükümleri uygulanır.

MADDE-16 : GENEL KURUL ÇEŞİTLERİ :
Genel Kurul Olağan ve Olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır.
a) Olağan kongreler : Tüzüğün 14. Maddesinde belirtilen zamanlarda Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği tarih ve saatte yapılan toplantılardır.
b) Olağanüstü Kongreler : Yönetim veya Denetim Kurulu üyelerinin daveti yada üyelerin en az 1/5'inin yazılı istemi üzerine yapılır. Şayet bunun üzerine Yönetim Kurulu Toplantıya çağırmaz ise, üyelerden birinin Hukuk Mahkemesi'ne başvurması neticesinde mahkeme Kongre yapmak üzere 3 kişilik heyet oluşturarak kongreye gidilir.

MADDE-17 : KONGRE İLANLARI :
Dernek, Kurul tarihinden en az 15 gün önce Toplantının yer, tarih ve gündemi hakkında bir gazete aracılığıyla tüm üyelerini haberdar etmek zorundadır. Ayrıca yapılacak olan kongre toplantısı yine en az 15 gün önce Mülki Amirliğe bildirilir. Yine Valilikten izin alınmalıdır. Şayet toplantı geri bırakılırsa, yine aynı gazete aracılığıyla toplantının en fazla üç ay içerisinde yapılması ve en büyük mülki amirliğine bildirilmesi zorunludur.

MADDE-18 : KONGRENİN YAPILIŞ ŞEKLİ :
Dernek Yönetim Kurulu Toplantıya katılmak üzere gelen her üyeyi imza karşılığı salona buyur eder. Üyelerin salona girmeden önce imza atmaları zorunludur. İmzası olmayan hiç bir üyenin oyu geçerli değildir. Çoğunluğun ve güvenliğin sağlanması halinde dernek başkanı ya da görevlendirdiği bir yönetim kurulu üyesi divan başkanı ve iki yazmanın seçilmesi için kongre üyelerini açık oylamaya davet eder. Kongreyi idare etmek için tüm yetkiler, divan başkanına verilir. Divan Kurulu kongre sonuna kadar kongreyi idare eden tek yetkili merciidir. Kongre sonunda tanzim edilen tutanakları yeni seçilen Yönetim Kurulu'na teslim eder. Divan Kurulu'nun seçilebilmesi için kongre üyelerinin yarısından bir fazla oy alması gereklidir.

MADDE-19 : KONGREDE GÖRÜŞÜLECEK HUSUSLAR :
Genel Kurul yalnız daha önce oluşturulan gündemin ışığındaki hususları karara bağlar. Ancak kayıtlı üyelerin 1/10'unun yazılı istemi üzerine gündemine başka maddeler ekleyebileceği gibi, istenilen maddeler çıkarılır ve sıraları değiştirilir.

MADDE-20 : GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ :
Aşağıdaki hususlar Genel Kurul'da görüşülüp karara bağlanır.
a) Dernek Organlarının seçimi,
b) Dernek Tüzüğünü lüzum üzerine değiştirmek,
c) Yönetim ve Denetim Kurullarının Raporlarını görüşüp, Yönetim ve Denetim Kurulunu aklamak,
d) Yönetim Kurulu'nca hazırlanan bütçeyi aynen veya değiştirerek kabul etmek,
e) Dernek için gerekli taşınmaz malları satın almak veya fazla olan taşınmaz malları satmak üzere Yönetim Kurulu'na yetki vermek,
f) Lüzum halinde Derneğin feshine karar vermek,
g) Derneğin aynı amaçla kurulacak bir federasyona üye olmak için Yönetim Kurulu'na yetki vermek,
h) Mevzuata ve Dernek Tüzüğünde Genel kurul'ca yapılması belirtilen diğer hususların yerine getirilmesi.

MADDE-21 : TÜZÜĞÜN DEĞİŞİKLİĞİ :
Genel Kurulun Tüzük değiştirilmesi isteği karşısında ilk toplantıda üyelerin 2/3'ünün , erteleme kongresinde ise toplantıya katılan üyelerin 2/3'ünün olumlu oyu gerekir. İlk toplantıya katılan 2/3 üyenin olumlu oyu şarttır.

MADDE-22 : YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ :
Yönetim Kurulu Genel Kurul tarafından kendi üyeleri arasında "GİZLİ OY " ile seçilen onbir (11) Asil ve onbir (11) Yedek üyeden oluşur.

MADDE-23 : YÖNETİM KURULUNUN GÖREV TAKSİMİ :
Yönetim Kumlu Kongreyi Müteakip ilk toplantısını yaparak, kendi arasında bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter, bir muhasip seçer. Diğer Üyeler de Yönetim kurulu'nun asli üyeleri olarak görev yapar.

MADDE-24 : YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ :
Yönetim Kurulu aşağıdaki görevleri yapar ve yetkilerini kullanır.
a) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinin bir veya birkaçına yetki vermek,
b) Derneğin Gelir-Gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak, Genel Kurul'a sunmak,
c) Türk Vatandaşı olmayanların kulübe üyeliği halinde bunları 10 gün içinde Mülki Amirliğe bildirmek.
d) Dernek Tüzüğü'nün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkilerini kullanmak,
e) Derneğin (Kulübün) uğraşacağı spor dallarını Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü ve diğer ilgili kamu kuruluşlarının yasa ve yönetmeliklerine göre belirlemek.

MADDE-25 : DENETİM KURULU TEŞKİLİ :
Dernek Denetim kurulu ve Genel kurul tarafından üç asil ve üç yedek üyeden oluşur.

MADDE-26 : DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ :
Denetim Kurulu aşağıdaki görevleri yapar ve yetkilerini kullanır.
a) Her üç ayda bir derneğin hesaplarını ve hesaplarla ilgili fatura, defter, senet ve makbuzları denetler,
b) Denetleme sonuçlarını rapor halinde Yönetim Kurulu'na verir. Kongre döneminde ise Genel Kurul'a sunar.
c) Lüzumu halinde Genel Kurul'u olağanüstü toplantıya çağırır.

MADDE-27 : SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ :
Genel kuralca yapılan kongrede Yönetim ve Denetim Kurullarına seçilenlerin kimlikleri, Yönetim kurulu Başknı tarafından örneğine uygun olarak doldurulacak 4 nüsha, Genel Kurul Sonuç Bildirimi 7 gün içinde Mülki Amirliğe bildirilir.

MADDE-28 : DERNEK KAYITLARI :
Derneğe ait kayıtlar Noter tasdikli aşağıdaki yazılı defterlerde tutulur.
a) Karar Defteri
b) Üye Kayıt Defteri
c) Gelir-Gider Defteri
d) Gelen-Giden Evrak kayıt Defteri
e) Demirbaş Eşya Kayıt Defteri
f) Bütçe Kesin Hesap Bilanço Defteri
g) Alındı Belgesi Kayıt Defteri

MADDE-29 : DERNEĞİN GELİRLERİ :
a) Dernek üyelerinin ilk girişte vereceği ücretler ve üyelerin ödeyeceği aidatlar,
b) Düzenlenen spor müsabakaları, turnuvalar, konser, eğlence, tiyatro, yayın, piyango, konferanslar,
c) Derneğin mal varlığından ve bağlı bulunduğu kurumun veya kuruluşun spor fonu,
d) Çeşitli bağış ve makbuzlar,
e) Lokal işletmesinden elde edilen gelirler,
f) Sporcu transfer gelirleri (Amatör sporcuların transferlerinden elde edilecek gelirler Yönetmelik esaslarına göre uygulanır.).

MADDE-30 : DERNEĞİN İÇ DENETİMİ :
Derneğin iç denetimi 2908 Sayılı Yasa ve Tüzüğün hükümlerine göre, Denetleme Kurulu tarafından yapılır. Denetleme süresi, denetim kurulu faaliyetleri, (Görevleri) arasında belirtilmiştir.

MADDE-31 : DERNEĞİN GENEL DENETİMİ :
Derneğin yönetimi yine 2908 Sayılı yasada belirtildiği şekilde yasanın 45. maddesi uyarınca İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu, Emniyet Genel Müdürü Teftiş Dernekler Özel Denetleme Gurubu elemanları Bakanlık ve Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatındaki memurları aracılığı ile en büyük mülki amirler bizzat veya görevlendireceği memurlar aracılığı ile her zaman Derneği denetleyebilir.

MADDE-32 : GELİRLERİN TAHSİL ŞEKLİ :
Derneğin gelirleri Maliye Bakanlığı'nca bastırılacak olan "ALINDI BELGESİ" ile yapılır. Alındı Belgeleri gelinceye kadar Derneğin özel makbuzları ile yapılır. Ancak bu makbuzlar Valilikçe mühürlenir. Dernek Gelirleri Yönetim Kurulu'nca kendisine verilen yetkiye istinaden Valilik Makamından yetki Belgesi sahibi üyeler tarafından tahsil edilir.

MADDE-33 GELİRLERİN SARF ŞEKLİ :
Dernek Gelirleri Fatura , Senet, Gider Makbuzları karşılığında ve Yönetim Kurulu kararına istinaden sarfedilir.

MADDE-34 : DERNEĞİN FESHİ :
Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Fesih kararının verilmesi için Tüzüğün 18. maddesindeki şartlar yerine getirilir ve bu toplantıda üyelerin 2/3'ünün bulunması ve 2/3'ünün olumlu oyu şarttır. Birinci toplantıda ekseriyet temin edilmediği takdirde 18. maddenin son fıkrası hükmü yerine getirilir ve bu toplantıda mevcut üyelerin 2/3'ünün olumlu oyu ile derneğin feshine karar verilebilir. Derneği feshi halinde durum Yönetim Kurulu tarafından 5 gün içinde Mülki Amirliğine bildirilir.

MADDE-35 : MALLARIN TASFİYESİ :
Derneğimiz Genel Kurulu'nca fesh edildiği takdirde para ve malların nereye devredileceğine Genel Kurul karar verir. Bu hususta karar verilmemiş ise Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Aşevi’ne devredilir.

MADDE-36 : ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER:
a) Derneğimiz acze düşmek suretiyle veya mahkemece fesh edilmesi halinde tüm para ve malları hazineye devredilir.
b) Bu Tüzükte bulunmayan hallerde Türk Medeni ile Dernekler Kanunu hükümleri uygulanır.